HoupeTo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“)

Tyto VOP upravují vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem při objednávce, výrobě a dodávce Produktu. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pro účely těchto VOP: Cena: znamená cenu za dodávku Produktu Dodavatel: znamená společnost Hou-Hou-Peto a.s., se sídlem Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 069 79 351, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 23339 Produkt: znamená zahradní houpačku HoupeTo v konfiguraci zvolené Zákazníkem prostřednictvím webového konfigurátoru Smlouva: znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Dodavatelem a Zákazníkem postupem dle těchto VOP; Smlouva se řídí těmito VOP a § 2079 a násl. občanského zákoníku Zákazník: znamená osobu, která prostřednictvím webového konfigurátoru vystavila objednávku Produktu

Objednávka Produktu

Zákazník vystaví objednávku Produktu prostřednictvím webového konfigurátoru dostupného na adrese www.houpeto.cz. Vystavení objednávky není pro Zákazníka závazné a není návrhem na uzavření Smlouvy. Dodavatel zašle potvrzenou objednávku včetně konfigurace Produktu zvolené Zákazníkem a Ceny na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem ve webovém konfigurátoru. Potvrzená objednávka je návrhem Dodavatele na uzavření Smlouvy. Návrh na uzavření Smlouvy je platný po dobu 30 dní ode dne doručení Zákazníkovi.

Uzavření Smlouvy

K uzavření Smlouvy dochází v okamžiku, kdy Zákazník v souladu s pokyny uvedenými v potvrzené objednávce zaplatí Cenu. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání celé Ceny na bankovní účet Dodavatele. Dodavatel bez zbytečného odkladu potvrdí uzavření Smlouvy na emailovou adresu Zákazníka. V případě, že bude Cena zaplacena po uplynutí 30-ti denní lhůty od doručení potvrzené objednávky Zákazníkovi, není Dodavatel povinen Smlouvu uzavřít. Pokud Dodavatel odmítne uzavření Smlouvy, sdělí to bez zbytečného odkladu Zákazníkovi na jeho emailovou adresu a do 3 dnů vrátí Zákazníkovi zaplacenou Cenu na účet, ze kterého byla platba provedena. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele vyrobit a dodat Zákazníkovi Produkt v konfiguraci, za Cenu a za podmínek uvedených v potvrzené objednávce. Zákazník se zavazuje vyrobený Produkt převzít..

Cena a platební podmínky

Cena je závislá na konfiguraci Produktu zvolené Zákazníkem ve webovém konfigurátoru. Cena je stanovena v objednávce a Zákazník má možnost se s Cenou seznámit před odesláním objednávky. Součástí Ceny nejsou náklady na dopravu, není-li v objednávce uvedeno jinak. Součástí potvrzené objednávky bude pro forma faktura na zaplacení Ceny vystavená Dodavatelem. Daňový doklad (faktura) bude Dodavatelem vystavena po uhrazení Ceny a zaslána Zákazníkovi současně s potvrzením o uzavření Smlouvy..

Dodací podmínky

Dodací lhůta je uvedena v objednávce. Není-li dodací lhůta uvedena v objednávce, činí dodací lhůta 3 měsíce. Dodací lhůta se počítá ode dne uzavření Smlouvy. Místem dodání je výrobní závod Dodavatele na adrese (Poděbradská 520 / 24, 190 00 PRAHA - 9 Vysočany), není-li v objednávce uvedeno jinak. Dodání do jiného místa musí být mezi stranami Smlouvy sjednáno samostatně a Zákazník je v takovém případě povinen uhradit náklady na dopravu do zvoleného místa. Pokud je dodacím místem výrobní závod Dodavatele, bude Dodavatel informovat Zákazníka o termínu, kdy bude Produkt připraven k vyzvednutí nejméně 3 pracovní dny předem. Zákazník je povinen si Produkt vyzvednout do 10 pracovních dnů, jinak je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi náklady na uskladnění Produktu ve výši 100 Kč denně. Tyto náklady jsou splatné nejpozději v okamžiku vyzvednutí Produktu..

Záruka a odpovědnost za vady

Dodavatel odpovídá za vady, které má Produkt v okamžiku dodání, a dále za vady, které se projeví v záruční době. Dodavatel poskytuje záruku v délce 12 měsíců na motor (hnací zařízení) a 24 měsíců na ostatní části Produktu. Záruka běží ode dne předání Produktu. Veškeré vady musí být uplatněny písemně nejpozději v poslední den záruční doby. .

Uzavření smlouvy se spotřebitelem, odstoupení od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že Produkt je upraven dle přání Zákazníka (konfigurace prostřednictvím webového konfigurátoru). Z tohoto důvodu a s ohledem na § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemá Zákazník právo na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Spotřebitel má možnost se za účelem mimosoudního řešení sporů s Dodavatelem obrátit na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz)..

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů našich zákazníků postupujeme plně v souladu s platnými právními předpisy. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na www.houpeto.cz/*** .